Lễ kết nạp Đảng viên mới của phòng ĐBCL&KT
Danh sách thi CĐR ngoại ngữ KNLNN 6 bậc VN- B1 tháng 3/2020
Danh sách thi CĐR ngoại ngữ KNLNN 6 bậc VN-Caohọc đợt 2 tháng 5/2020
Danh sách thi CĐR ngoại ngữ KNLNN 6 bậc VN- B1 tháng 6/2020-hệCQ